Nederlandse ziekenhuiszorg in beeld

Wachtlijsten lopen op en de continuïteit van de ziekenhuiszorg komt steeds meer onder druk. Hoe groot is elk ziekenhuis en welk samenwerkingen zijn er?

Performation checkte de feiten over het jaar 2021 en vatte ze samen in een overzichtelijke poster.

Verschillen in groei

De zorgvraag stijgt en de arbeidsmarktkrapte neemt toe waardoor het inperken van volumegroei een actueel thema is. Ondanks de afspraken uit het hoofdlijnenakkoord om de volumegroei in te perken naar 0% in 2022, zien we soms forse groei ten opzichte van vijf jaar geleden. Opvallend zijn de grote verschillen tussen ziekenhuizen en regio’s.

Video

Grafiek toekomstige capaciteitsvraag

De grafiek onderzoekt hoe de toekomstige zorgvraag door de ontwikkeling in de bevolkingsopbouw zou veranderen. Te zien is hoeveel de vraag naar ziekenhuiszorg toeneemt naarmate we ouder worden. En ook dat het grootste aantal patiënten rond 75 jaar oud is. Juist de leeftijd waarin ook de zorgvraag het grootst is. In dit artikel wordt dieper ingegaan op de achtergronden.
Beweeg over de grafiek om een prognose te zien…

Berekeningen

De kaart van Nederland

 • Basis voor de kaart van Nederland is de aanlevering van de jaarrekeningen die door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wordt gepubliceerd op Jaarverantwoordingzorg.nl.
 • Ontbrekende gegevens zijn door Performation aangevuld op basis van de individuele jaarrekeningen en websites van de ziekenhuizen.
 • De grootte van het oppervlak van de bol staat voor de som van bedrijfsopbrengsten in 2021.
 • De ROAZ-regio’s zijn gebaseerd op dit document van het ministerie van VWS.
 • De oppervlakte van elke bol is een representatie van de som van de bedrijfsopbrengsten in 2021 van het betreffende ziekenhuis op basis van het jaarverslag, inclusief subsidies en overige bedrijfsopbrengsten, exclusief VVT. Indien een ziekenhuisorganisatie ook VVT-activiteiten heeft, staan die als apart ‘huisje’ aan de linkerzijde van de bol.
 • Voor de UMC’s is de O&O component verbijzonderd.
 • Het aantal bedden is gebaseerd op de data van Jaarverantwoording Zorg en is inclusief IC-bedden. Voor de ontbrekende data en outliers in omzet/bed verhouding is een verrijkingsslag gemaakt op basis van gegevens en documenten op websites van ziekenhuizen.
 • De percentuele groei van de som der opbrengsten (inclusief VVT en O&O) ten opzichte van 2016 is gebaseerd op de aanlevering van de jaarrekeningen in 2016 op jaarverantwoordingzorg.nl. Voor de inflatiecorrectie is gerekend met de percentages zoals berekend door de NVZ (gewogen gemiddelde prijsindex CEP) over de jaren 2017 t/m 2021, bij elkaar genomen 13,26%.
 • De kleur van de bol geeft de groepering aan, verzameld bij saz-ziekenhuizen.nl, stz.nl en santeon.nl, mprove.nu.
 • De informatie over de ziekenhuizen in Caribisch Nederland is verstrekt door de ziekenhuizen zelf (CMC, HOC) en een schatting op basis de gegevens uit 2019 (SMMC, FM, IS).
Ziekenhuisposter groot

De grootste overige instellingen (rechterkolom)

 • Basis voor de grootste overige instellingen is de analyse van de jaarrekeningen die door het ministerie van VWS is gepubliceerd.
 • De oppervlakte van de bol is de som van de bedrijfsopbrengsten in 2021.

De totale zorgkosten van Nederland (linkerkolom)

 • Basis voor de kostenverdeling, de blauwgekleurde blokken is informatie van het CBS (geraadpleegd in november 2022).
 • De medisch specialistische zorg is verdeeld over UMC’s, Topklinische ziekenhuizen, Algemene ziekenhuizen, Categorale ziekenhuizen en Zelfstandige behandelcentra op basis van informatie van jaarverantwoording.nl.
 • Er zijn minimale verschillen tussen de totalen in de medisch specialistische zorg, omdat het verschillende bronnen betreft.
 • Niet meegenomen op de kaart: € 18,2 miljard uitgaven aan– Jeugdzorg € 2,5
  – Kinderopvang € 5,7
  – Maatschappelijke opvang € 2,1
  – Sociaal Werk € 1,5
  – Preventie € 7,5
  – Ondersteunde diensten € 2,4
  – Beleids- en beheerorganisaties € 4,9