Privacy statement

Laatste update: 13 mei 2024

Performation, gevestigd aan Nieuweroordweg 1 3704 EC Zeist, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Performation Healthcare Intelligence BV
Afdeling Servicedesk
Nieuweroordweg 1
3704 EC Zeist
E-mail: [email protected]
Telefoon: +31 30 233 38 72

Locatie Weert:

Schoutlaan 26
6002 EA WEERT
Telefoon: +31 495 796 967

Locatie Hilversum:

Melkpad 37
1217KB HILVERSUM
Telefoon: +31 356 211 211

Dhr. M. van Eldijk is de Functionaris Gegevensbescherming van Performation. Hij is te bereiken via [email protected].

In deze verklaring wordt uiteengezet hoe Performation omgaat met de persoonsgegevens die respectievelijk worden verkregen via de algemene website van Performation (https://www.performation.com), en de website waar Performation haar producten ontsloten worden: de Performation Portal (https://portal.performation.com) en de servicedesk (https://servicedesk.performation.com).

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Performation

Performation respecteert de privacy van haar klanten en gebruikers van haar websites en diensten. Performation draagt er zorg voor dat uw persoonlijke informatie wordt beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld zoals vereist vanuit de geldende privacy wetgeving (Algemene verordening gegevensbescherming).

Verzameling en gebruik van (persoons)gegevens

In onderstaand overzicht is te zien welke data we verzamelen, voor welk doel en hoe lang we het bewaren.

Doel Data zoals: Beschrijving Bewaartermijn
Nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Naam organisatie
Persoonlijk en doelgericht informeren en uitnodigen Bij opzegging
Verzoek om informatie
 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam

Afhankelijk van de informatieaanvraag evt ook:

 • Naam organisatie
 • Afdeling/studierichting
 • Functie
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
Het toezenden van de door u verzochte informatie zoals brochures, white papers en dergelijke en de mogelijkheid om contact op te nemen n.a.v. de verzochte informatie 5 jaar
Deelname events
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Naam organisatie
 • Functie

Indien u voor geaccrediteerde nascholing in aanmerking wenst te komen ook:

 • Accreditatienummers, zoals BIG – nummer
Het inschrijven voor evenementen van Performation zoals Performation Events of Webinars, master- en/of topclasses 5 jaar
Toegang tot portals Performation
 • Voor- en achternaam
 • Naam organisatie
 • E-mailadres

Bij gebruik van de Performation portal ook:

 • Functie
Het toekennen en beheren van persoonlijke accounts en de bestrijding en controle op misbruik en/of oneigenlijk gebruik van producten en diensten die toegankelijk zijn via uw account op de Performation Portal (https://portal.performation.com) of de servicedesk (https://servicedesk.performation.com).

Performation gebruikt uw functie anoniem om het gebruik van haar producten per functie per klant te monitoren ten behoeve van onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van (de communicatie over) onze producten en diensten.

Performation gebruikt de gegevens voor statistische analyses van het gebruik van de Portal.

Bij opzegging
Cookies
 • Gebruikte IP-adres
 • Surfgedrag

De websites maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat naar uw browser wordt gestuurd en op uw computer wordt opgeslagen. Cookies zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik van websites. Performation gebruikt de cookies ook om het gedrag van klanten op haar websites te analyseren, en kan die informatie gebruiken om de websites te verbeteren. Gegevens die via cookies zijn verzameld, gebruikt Performation uitsluitend anoniem. Hiertoe wordt Google Analytics ingezet. Google verstrekt deze informatie niet aan derden tenzij zij daartoe wettelijk verplicht is. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de websites.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

5 jaar of bij opzegging
Sollicitaties
 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Foto
 • Geslacht
 • CV
De gegevens die sollicitanten opsturen worden door Performation gebruikt om te bekijken of vacatures kunnen worden ingevuld. De gegevens worden alleen verstrekt aan degene die direct met het sollicitatieproces te maken hebben. Binnen vier weken na het sollicitatieproces (de aanname of afwijzing van de persoon) zullen de gegevens worden verwijderd tenzij er met de persoon overeengekomen is dat de gegevens nog een jaar bewaard mogen worden voor eventuele toekomstige vacatures. 4 weken na einde sollicitatie proces of  met toestemming sollicitant 1 jaar

 

Performation maakt gebruik van Software as a Service (SaaS) oplossingen. Het betreft hier beveiligde en gecertificeerde omgevingen om de (persoons)gegevens op te slaan en e-mails te verzenden. Dit betreft uitsluitend de (persoons)gegevens die achtergelaten worden op de algemene website (https://www.performation.com).

Delen van persoonsgegevens met derden

Performation zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij:

 • u hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven;
 • deze verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van een tussen partijen gesloten overeenkomst;
 • deze verstrekking noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen;
 • deze verstrekking noodzakelijk is ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van klanten en gebruikers van de websites.

Inzien, wijzigen en wissen van uw gegevens

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Performation van u heeft. Indien de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Toestemming voor verwerking van persoonsgegevens kan ten allen tijde worden ingetrokken, echter niet met terugwerkende kracht.Dergelijke verzoeken tot inzage, correctie of (gedeeltelijk) wissen van uw gegevens kunt u op de volgende manieren richten aan Performation:

 • per e-mail: [email protected];
 • of schriftelijk: Performation Healthcare Intelligence BV, Sweelincklaan 1, 3723 JA Bilthoven

Performation zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, kosteloos opvolging geven aan het verzoek om informatie te verbeteren, aan te vullen, of te wissen. Er zullen geen administratieve kosten in rekening gebracht worden bij verstrekking van kopie-gegevens, voor meerdere kopieën kan Performation redelijke administratieve kosten (a 100,- euro per uur exclusief BTW) rekenen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy.

Op voornoemde adressen kunt u ook terecht voor eventuele vragen. In de Performation Portal (https://portal.performation.com)  en servicedesk (https://servicedesk.performation.com) kunt u uw eigen persoonsgegevens bekijken en zo nodig zelf aanpassen in uw account.

Verder wijzen u er op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Privacy beleid van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de Performation websites zijn verbonden. Performation aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Performation adviseert u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid op deze websites.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van de privacyverklaring is steeds te vinden op de website: https://www.performation.com. Performation adviseert dan ook deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat u uw persoonsgegevens aan Performation verstrekt.

Vragen

Onze servicedesk helpt u graag verder als u vragen en/of opmerkingen heeft naar aanleiding van het bovenstaande:

Performation Healthcare Intelligence BV
Afdeling ServicedeskSweelincklaan 1
3723 JA Bilthoven
E-mail: [email protected]
Telefoon: +31 30 233 38 72

De contactgegevens van onze functionaris voor de gegevensbescherming zijn:
Dhr. M. van Eldijk
E-mail: [email protected]