4 november 2019

Performation HOTflo , gevestigd aan Sweelincklaan 1 3723 JA Bilthoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Performation Healthcare Intelligence BV
Afdeling Servicedesk
Sweelincklaan 1
3723 JA Bilthoven
E-mail: servicedesk@performation.com
Telefoon: +31 30 233 38 72

Locatie Weert:

Schoutlaan 26
6002 EA WEERT
Telefoon: +31 495 796 967

Dhr. M. van Eldijk is de Functionaris Gegevensbescherming van Performation HOTflo. Hij is te bereiken via dpo@performation.com.

In deze verklaring wordt uiteengezet hoe Performation omgaat met de persoonsgegevens die respectievelijk worden verkregen via de algemene website van Performation (https://www.performation.com), en de website waar Performation haar producten ontsloten worden: de Performation Portal (https://portal.performation.com) en de servicedesk (https://servicedesk.performation.com).

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Performation HOTflo

Performation Hotflo respecteert de privacy van haar klanten en gebruikers van haar websites en diensten. Performation HOTflo draagt er zorg voor dat uw persoonlijke informatie wordt beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld zoals vereist vanuit de geldende privacy wetgeving (Algemene verordening gegevensbescherming).

Verzameling en gebruik van (persoons)gegevens

In onderstaand overzicht is te zien welke data we verzamelen, voor welk doel en hoe lang we het bewaren.

Doel Data zoals: Beschrijving Bewaartermijn
Nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Naam organisatie
 

Persoonlijk en doelgericht informeren en uitnodigen

5 jaar of bij opzegging
Verzoek om informatie
 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam

Afhankelijk van de informatieaanvraag evt. ook:

 • Naam organisatie
 • Afdeling/studierichting
 • Functie
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres

Het toezenden van de door u verzochte informatie zoals brochures, whitepapers en dergelijke en de mogelijkheid om contact op te nemen n.a.v. de verzochte informatie

5 jaar of bij opzegging
Deelname events
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Naam organisatie
 • Functie

Indien u voor geaccrediteerde nascholing in aanmerking wenst te komen ook:

Accreditatienummers, zoals BIG-nummer

 

Het inschrijven voor evenementen van Performation HOTflo zoals Performation HOTflo Events of Webinars, master- en/of topclasses.

5 jaar of bij opzegging
Toegang tot portals Performation HOTflo
 • Voor- en achternaam
 • Naam organisatie
 • E-mailadres

Bij gebruik van de Performation HOTflo portal ook:

 • Functie
 

Het toekennen en beheren van persoonlijke accounts en de bestrijding en controle op misbruik en/of oneigenlijk gebruik van producten en diensten die toegankelijk zijn via uw account op de Performation HOTflo Portal (https://portal.performation.com) of de servicedesk (https://servicedesk.performation.com).

Performation HOTflo gebruikt uw functie anoniem om het gebruik van haar producten per functie per klant te monitoren ten behoeve van onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van (de communicatie over) onze producten en diensten.

5 jaar of bij opzegging
Cookies
 • Gebruikte IP-adres
 • Surfgedrag
 

De websites maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat naar uw browser wordt gestuurd en op uw computer wordt opgeslagen. Cookies zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik van websites. Performation HOTflo gebruikt de cookies ook om het gedrag van klanten op haar websites te analyseren, en kan die informatie gebruiken om de websites te verbeteren. Gegevens die via cookies zijn verzameld, gebruikt Performation HOTflo uitsluitend anoniem. Hiertoe wordt Google Analytics ingezet. Google verstrekt deze informatie niet aan derden tenzij zij daartoe wettelijk verplicht is. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de websites.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

5 jaar of bij opzegging

 

Performation HOTflo maakt gebruik van Software as a Service (SaaS) oplossingen. Het betreft hier beveiligde en gecertificeerde omgevingen om de (persoons)gegevens op te slaan en e-mails te verzenden. Dit betreft uitsluitend de (persoons)gegevens die achtergelaten worden op de algemene website (https://www.performation.com).

Delen van persoonsgegevens met derden

Performation HOTflo zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij:

 • u hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven;
 • deze verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van een tussen partijen gesloten overeenkomst;
 • deze verstrekking noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen;
 • deze verstrekking noodzakelijk is ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van klanten en gebruikers van de websites.

Inzien, wijzigen en wissen van uw gegevens

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Performation HOTflo van u heeft. Indien de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Toestemming voor verwerking van persoonsgegevens kan ten allen tijde worden ingetrokken, echter niet met terugwerkende kracht.Dergelijke verzoeken tot inzage, correctie of (gedeeltelijk) wissen van uw gegevens kunt u op de volgende manieren richten aan Performation HOTflo:

Performation HOTflo zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, kosteloos opvolging geven aan het verzoek om informatie te verbeteren, aan te vullen, of te wissen. Er zullen geen administratieve kosten in rekening gebracht worden bij verstrekking van kopie-gegevens, voor meerdere kopieën kan Performation HOTflo redelijke administratieve kosten (a 100,- euro per uur exclusief BTW) rekenen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy.

Op voornoemde adressen kunt u ook terecht voor eventuele vragen. In de Performation Portal (https://portal.performation.com)  en servicedesk (https://servicedesk.performation.com) kunt u uw eigen persoonsgegevens bekijken en zo nodig zelf aanpassen in uw account.

Verder wijzen u er op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Privacy beleid van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de Performation HOTflo websites zijn verbonden. Performation HOTflo aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Performation HOTflo adviseert u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid op deze websites.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van de privacyverklaring is steeds te vinden op de website: https://www.performation.com. Performation HOTflo adviseert dan ook deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat u uw persoonsgegevens aan Performation HOTflo verstrekt.

Vragen

Onze servicedesk helpt u graag verder als u vragen en/of opmerkingen heeft naar aanleiding van het bovenstaande:

Performation Healthcare Intelligence BV
Afdeling ServicedeskSweelincklaan 1
3723 JA Bilthoven
E-mail: servicedesk@performation.com
Telefoon: +31 30 233 38 72

De contactgegevens van onze functionaris voor de gegevensbescherming zijn:
Dhr. M. van Eldijk
E-mail: dpo@performation.com