Privacyverklaring

23 mei 2018

Dit is de privacyverklaring van Performation Healthcare Intelligence BV te Bilthoven. In deze verklaring wordt uiteengezet hoe Performation omgaat met de persoonsgegevens die respectievelijk worden verkregen via de algemene website van Performation (https://www.performation.com) en de website waar Performation haar producten ontsloten worden: de Performation Portal (https://portal.performation.com).

Als u uw persoonsgegevens invoert op de algemene website (https://www.performation.com) dan gaat u akkoord met de betreffende verwerkingen zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.

Voor het gebruik van Performation Portal (https://portal.performation.com) zijn bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoer van de gebruikersovereenkomst tussen u(w) (werkgever) en Performation. Deze privacyverklaring informeert u hierover.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Performation

Performation respecteert de privacy van haar klanten en gebruikers van haar websites en diensten. Performation draagt er zorg voor dat uw persoonlijke informatie wordt beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld zoals vereist vanuit de geldende privacy wetgeving (Algemene verordening gegevensbescherming).

Verzameling en gebruik van (persoons)gegevens

E-mailnieuwsbrief
Indien u een of meerdere gratis e-mailnieuwsbrieven wenst te ontvangen, dient u uw

 • E-mailadres;
 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Naam organisatie

te verstrekken, zodat Performation u persoonlijk en doelgericht kan informeren en uitnodigen.

Verzoek om informatie
Indien u Performation verzoekt om informatie (zoals brochures, white papers en dergelijke) toe te zenden, dient u in ieder geval de volgende persoonsgegevens te verstrekken om aan dit verzoek te kunnen voldoen:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres.

Afhankelijk van de informatie aanvraag, vragen wij u ook – om u persoonlijk en doelgericht te kunnen informeren en/of factureren – de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:

 • Naam organisatie;
 • Afdeling/studierichting;
 • Functie;
 • Telefoonnummer;
 • Factuuradres.

Deelname Events
Voor deelname aan evenementen van Performation zoals de Performation Events of Webinars hebben we de volgende persoonsgegevens nodig:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Naam organisatie;
 • Functie

Indien u voor geaccrediteerde nascholing in aanmerking wenst te komen, hebben we daarnaast de volgende gegevens van u nodig:

 • Accreditatienummers, zoals BIG - nummer

Toegang tot de Performation Portal
Indien u een gebruiker bent van de Performation Portal (https://portal.performation.com) hebben we de volgende persoonsgegevens nodig om de overeenkomst tussen u(w) (werkgever) en Performation uit te voeren:

 • Voor- en achternaam;
 • Naam organisatie;
 • E-mailadres.

Deze gegevens gebruiken wij voor het toekennen en beheren van persoonlijke accounts en de bestrijding van c.q. controle op misbruik en/of oneigenlijk gebruik van producten en diensten die toegankelijk zijn via uw account.

Overige gegevens

Performation legt informatie met betrekking tot uw bezoekgedrag op de website en de Performation Portal vast. De bezochte pagina en de gebruikte browser agent worden vastgelegd ten behoeve van onderzoek naar de mogelijkheden voor verdere optimalisering van de communicatie over onze producten en diensten – zie Cookies hieronder.

Het volgende persoonsgegeven wordt bij gebruik van beide websites vastgelegd:

 • Gebruikte IP-adres

en uitsluitend geraadpleegd indien dit noodzakelijk is in de bestrijding van misbruik van de websites.
Bij het gebruik van de Performation Portal (https://portal.performation.com) wordt u eenmalig gevraagd uw

 • Functie

in uw account op te slaan. Performation gebruikt dit gegeven anoniem om het gebruik van haar producten per functie per klant te monitoren ten behoeve van onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van (de communicatie over) onze producten en diensten.

Indien u de nieuwsbrief en/of uitnodigingen voor events per e-mail van ons ontvangt, registreren wij uw interacties, met als doel om de inhoud van onze communicatie aan te passen met datgene waarvan wij denken dat het voor u relevant is.

Cookies

De websites maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat naar uw browser wordt gestuurd en op uw computer wordt opgeslagen. Cookies zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik van websites. Performation gebruikt de cookies ook om het gedrag van klanten op haar website en Performation Portal te analyseren, en kan die informatie gebruiken om de websites te verbeteren. Gegevens die via cookies zijn verzameld, gebruikt Performation uitsluitend anoniem. Hiertoe wordt Google Analytics ingezet. Google verstrekt deze informatie niet aan derden tenzij zij daartoe wettelijk verplicht is. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de websites.

Performation verstrekt uw gegevens niet aan derden

Performation maakt gebruik van Software as a Service (SaaS) oplossingen. Het betreft hier beveiligde en gecertificeerde omgevingen om de (persoons)gegevens op te slaan en e-mails te verzenden. Dit betreft uitsluitend de (persoons)gegevens die achtergelaten worden op de algemene website (https://www.performation.com).
Performation zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij:

 • u hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven;
 • deze verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van een tussen partijen gesloten overeenkomst;
 • deze verstrekking noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen;
 • deze verstrekking noodzakelijk is ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van klanten en gebruikers van de websites.

Inzien, wijzigen en wissen van uw gegevens

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Performation van u heeft. De persoonsgegevens zullen worden opgeslagen voor een periode van 5 jaar, of zoveel eerder door opzegging. Indien de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Toestemming voor verwerking van persoonsgegevens kan te allen tijde worden ingetrokken, echter niet met terugwerkende kracht.
Dergelijke verzoeken tot inzage, correctie of (gedeeltelijk) wissen van uw gegevens kunt u op de volgende manieren richten aan Performation:

 • per e-mail: servicedesk@performation.com;
 • of schriftelijk: Performation Healthcare Intelligence BV, Sweelincklaan 1, 3723 JA Bilthoven

Performation zal onverwijld en kosteloos opvolging geven aan het verzoek om informatie te verbeteren, aan te vullen, of te wissen, doch uiterlijk binnen een termijn van vier weken. Er zullen geen administratieve kosten in rekening gebracht worden bij verstrekking van kopie-gegevens, voor meerdere kopieën kan Performation redelijke administratieve kosten (a 100, euro per uur exclusief BTW) rekenen.

Op voornoemde adressen kunt u ook terecht voor eventuele vragen. In de Performation Portal (https://portal.performation.com) kunt u uw eigen persoonsgegevens bekijken en zo nodig zelf aanpassen in uw account.

Recht van verzet

Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens en ten behoeve van de Performation Portal (https://portal.performation.com) kunt u kosteloos bezwaar maken:

 • per e-mail: servicedesk@performation.com;
 • of schriftelijk: Performation Healthcare Intelligence BV, Sweelincklaan 1, 3723 JA Bilthoven.

Verder heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u meent dat uw rechten worden geschonden.

Privacy beleid van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de Performation website zijn verbonden. Performation aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Performation adviseert u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid op deze websites.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van de privacyverklaring is steeds te vinden op de website: https://www.performation.com. Performation adviseert dan ook deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat u uw persoonsgegevens aan Performation verstrekt.

Vragen

Onze servicedesk helpt u graag verder als u vragen en/of opmerkingen heeft naar aanleiding van het bovenstaande:

Performation Healthcare Intelligence BV
Afdeling Servicedesk
Sweelincklaan 1
3723 JA Bilthoven
E-mail: servicedesk@performation.com
Telefoon: 030-233 38 72

De contactgegevens van onze functionaris voor de gegevensbescherming zijn:
Mevrouw C. van der Weij
E-mail: c.vanderweij@performation.com