Voor COVID-IC dagen is een vergoeding vastgesteld van 1.232 euro en voor een COVID-verpleegdag van 539 euro. Deze vergoedingen worden bovenop de reguliere declaraties (de DOT en/of de IC-dag) gedeclareerd. De vergoedingen zijn vastgesteld na het onderzoek dat Performation in 2021 deed in opdracht van de NFU, NVZ en ZN. Dit onderzoek is gedaan naar aanleiding van de hogere kosten waarmee ziekenhuizen door COVID te maken kregen.

 

Performation onderzocht ook de zogenaamde generieke meerkosten. Dit zijn kosten die gemaakt zijn vanwege COVID maar niet toe te rekenen zijn aan de behandeling van COVID-patiënten. Middels een invulformat en gesprekken heeft Performation deze kosten bij 49 zorginstellingen geïnventariseerd. Voor (categorale) ziekenhuizen en UMC’s is de vergoeding over 2021 vastgesteld op 1,1 procent van de totale CB-vangnetwaarde en voor revalidatiecentra op 0,9 procent.

COVID-toeslagtarieven

Voor ligdagen van verdachte en positieve COVID-patiënten waarbij de patiënt in isolatie verpleegd is, mag een toeslagtarief worden gedeclareerd. Op de IC geldt dit ook voor de verpleegdagen na isolatie.

De volgende zorgactiviteitcodes zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit in release 22B beschikbaar gesteld:


198511
Facultatieve prestatie – Toeslag IC-dag voor de behandeling van COVID-19 verdachte en positieve patiënten.

198512
Facultatieve prestatie – Toeslag verpleegdag voor de behandeling van COVID-19 verdachte en positieve patiënten.

 

De toeslagtarieven zijn opgebouwd uit zeven elementen:

 • Meerkosten zorgprofiel (per (IC-)verpleegdag wordt vooral meer diagnostiek en fysiotherapie uitgevoerd);
 • Meer-inzet van medisch specialisten (per IC-dag 28 procent meer dan voor de gemiddelde non-COVID patiënt en buiten de IC 88 procent);
 • Meer-inzet van overig patiëntgebonden personeel (per IC-dag 47 procent en buiten de IC 119 procent);
 • Materiële meerkosten (kosten voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), disposables, zuurstof en reguliere geneesmiddelen);
 • Meer-inzet op de SEH (meer tijd o.a. door omkleden en PBM);Inzet personeel met een hoger uurtarief (o.a. PNIL);
 • Een op-/afslag correctie voor post-isolatie.

Generieke meerkosten

In de genoemde vergoedingspercentages voor generieke meerkosten zijn de volgende kostenelementen opgenomen:

 • Kosten voor triage, wachtkamer begeleiding, beveiliging, facilitair/logistiek personeel;
 • Kosten voor PBM zoals mondkapjes voor personeel (uitgesloten PBM gebruik voor COVID-patiënten);
 • Kosten van testen van personeel;
 • Kosten van schoonmaak;
 • Meerkosten infectiepreventie;
 • Verzuim gerelateerde kosten;
 • COVID-testkosten voor niet-verdachte  patiënten.

Compensatie voor 2022

Ook voor 2022 zijn Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN), op basis van de onderzoeksresultaten een vergoeding voor COVID-zorg overeengekomen: de toeslagtarieven van 2021 zijn met 3,71 procent verhoogd tot 1.277 euro voor een COVID-IC-dag en 559 euro voor een COVID-verpleegdag.

Voor de generieke meerkosten is bepaald dat ziekenhuizen voor dezelfde kostenposten als in 2021 gecompenseerd worden. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk gemaakt van de ernst van de COVID-pandemie per kwartaal. Na elk kwartaal wordt aan de hand van het risiconiveau op het Coronadashboard van de Rijksoverheid vastgesteld wat het vergoedingspercentage voor dat kwartaal wordt. Bij een ernstige situatie is de vergoeding 1,1 procent. Bij de situatie zorgelijk is het percentage  0,7 procent en bij waakzaam 0,3 procent.

De toets op plausibiliteit van alle percentages en bedragen ligt ter accordering bij de NZa. Definitieve percentages en bedragen kunnen nog afwijken.

Declareren met terugwerkende kracht

Om de meerkosten gedeclareerd te krijgen, moeten ziekenhuizen in actie komen. Over heel 2021 dienen met terugwerkende kracht bovengenoemde toeslagcodes geregistreerd te worden.

Automatische registratie zorgactiviteiten

Om je te ontzorgen kan Performation met de Datagateway en de COVID-add-on alle in aanmerking komende verpleegdagen geautomatiseerd vinden. Vervolgens moet voor deze verpleegdagen de COVID-toeslagcode worden geregistreerd.

HIX kent functionaliteit in de module Factuur waarmee via een CSV-bestand de toeslagcodes in bulk ingelezen kunnen worden. Performation heeft ook ervaring met het inzetten van een robot voor bulk-invoer, zodat medewerkers hun tijd nuttiger kunnen besteden.

Jouw ziekenhuis wordt dus volledig ontzorgd voor wat betreft de declaratie van de meerkosten.

https://performation.com/wp-content/uploads/2021/11/Holger.jpg
Holger Wagenaar Senior Consultant
 
Wil je meer informatie ontvangen over deze vergoedingen? Neem contact op met Holger Wagenaar via h.wagenaar@performation.com of 06 – 51 61 34 89.

Of stel je vraag hier

Wij nemen contact met jou op.

Financiële impact

Mertijn Dijkstra (ZN) is projectcoördinator meerkosten COVID-regeling 2021. Hij legt uit hoe het COVID-meerkosten-onderzoek is uitgevoerd en vertelt dat de meerkosten voor patiëntgebonden COVID-kosten separaat gedeclareerd kunnen worden met terugwerkende kracht vanaf 2021. Hiervoor wordt een declaratiecode door de NZa vrijgegeven. 

Bekijk de video
Bekijk de video
VIDEO

De juiste vergoeding voor COVID-19-kosten

COVID-19 heeft een grote impact op de zorg én de financiën van zorginstellingen. Kosten liggen hoger door de arbeidsintensievere zorg voor COVID-patiënten, terwijl opbrengsten lager zijn doordat reguliere zorg grotendeels is weggevallen. Om zorginstellingen goed te compenseren maakt Performation meerkosten inzichtelijk. Onze consultants vertellen hoe.