Masterclass reeks: Capaciteitsmanagement voor operationeel leidinggevenden

De hands-on en interactieve opleiding om de zorg voor nu en in de toekomst goed te organiseren

Een ziekenhuis is een complex en dynamisch geheel, waar alles met elkaar samenhangt. Hoe patiëntenstromen en capaciteit integraal te plannen? Dat is de centrale vraag waar deze masterclass reeks zich op richt. In een reeks van 3 masterclasses leer je theoretisch, praktisch en toegepast hoe je de strategische, tactische en operationele planning binnen jouw ziekenhuis in te richten.

De Masterclass reeks vormt een unieke mix van theorie en inspirerende best practices. Je leert integraal naar het ziekenhuis ziekenhuis te kijken en staan stil uitgebreid stil bij de veranderkundige kant. Je leert onder andere hoe productie, capaciteit en financiën met elkaar te verbinden en hoe je van een productieprognose naar een capaciteitsbegroting en financiële begroting komt. Je leert ook hoe de tactische sturing in te richten vanuit een integraal perspectief. En vanuit een multi-resource perspectief staan we stil bij de vraag hoe de zorg, artsencapaciteit, personeel, ruimtes en middelen in onderlinge samenhang te plannen en te roosteren. En last-but-not-least, hoe gaan we integraal alle patiëntenstromen en capaciteiten coördineren? Je maakt kennis met de basisprincipes van het Hospital Capacity control center en we nemen je letterlijk mee in de wereld van het Hospital Capacity Operations Control Center. Centraal staat het verbreden van jouw kennis op het gebied van capaciteitsmanagement op basis van interactieve lesmethodes, kennis uitwisseling en hands-on aanpak.

De volgende masterclasses maken onderdeel uit van de reeks:

Masterclass strategische patiëntenstroom- en capaciteitsplanning

Wie bepaalt in jouw ziekenhuis hoeveel capaciteit er nodig is om elke dag de patiënten de juiste zorg te geven? Start het proces bij de onderhandelingen met de zorgverzekeraar of start dit proces nadat de onderhandelingen met de zorgverzekeraar zijn afgerond? Is het enkel capaciteit of ook de financiele begroting? Strategisch capaciteitsmanagement draait om de vraag hoeveel capaciteit volgend jaar nodig is om vraag naar zorg te faciliteren. In een professionele doelmatige context met tevreden medewerkers en patienten. Deze vraagt start bij de vraag welke zorgvraag gaat op het ziekenhuis afkomen? Samen met zorgverzekeraars wordt deze verwachte zorgvraag opgenomen in de productiebegroting. Deze productiebegroting is leidend bij strategische capaciteitsbepaling.

In de strategische capaciteitsbepaling hoort ook de vraag, hoe gaan wij de zorg in het ziekenhuis organiseren. Hoe zijn de processen ingericht, hoe is de opbouw van de formatie,  is er sprake van een sturing op patientgroepen (keten) of unitsturing, is er sprake van een lateralisatie of ver/nieuwbouw, zijn er wenselijke veranderingen op de capaciteitsindicatoren als variatie, benutting, weigeringskansen, ligduur en eventuele groei. Stuk voor stuk aspecten die direct een gevolg hebben op de benodigde capaciteit. Complex? Ja. Des te meer de urgentie om het te structureren.

In de masterclass leer je welke structuur nodig is om strategische patientenstroom- en capaciteitsplanning neer te zetten. Wie heb je nodig, wat zijn je stakeholders, met wie zit je om tafel, wat zijn jouw kaders, wanneer doe je het goed en welke informatie heb je nodig? Je leert wat er nodig is om de strategische capaciteitsbepaling ziekenhuisbreed neer te zetten, welke veranderkundige aspecten daarbij komen kijken en krijg je tips and tricks vanuit de praktijk hoe daar mee om te gaan. Je leert wat nodig is om the next step te zetten richting het hospital control center en sturing te geven aan de capaciteit binnen een transmurale keten (zorgen thuis als het kan). Je leert welke rol strategische capaciteitsbepaling speelt bij lateralisatie en ver/nieuwbouw vraagstukken.  Met behulp van casuïstiek uit de praktijk en interactieve sessies leer je in de masterclass wat nodig is voor the next level integraal strategisch capaciteitsmanagement!

Leerdoelen
 • Leer je hoe je de principes van capaciteitsmanagement kan gebruiken voor een goede strategische begroting en capaciteitsjaarplan van patienten en personeel in harmonie met de productiebegroting
 • Leer je wat er nodig is om een structuur voor strategische capaciteitsplanning neer te zetten en welke inrichtingsprincipes daarvoor nodig zijn
 • Leer je wie uw stakeholders zijn en hoe je ze inzet om strategische planning tot een succes te maken
 • Leer je een productiebegroting te maken en deze door te vertalen naar een capaciteitsbegroting, een financiële begroting en een capaciteitsjaarplan
 • Leer je welke informatie nodig is en hoe data kan helpen om op basis terugkerende patronen als seizoensinvloeden, week/weekendpatronen, dagfluctuaties, een gezond capaciteitsjaarplan te maken
 • Leer je aan welke knoppen je kan draaien om bij veranderende omstandigheden de effecten door te rekenen voor de capaciteitsbegroting en het capaciteitsjaarplan
 • Leer je hoe de planning en control cyclus hand in hand gaat met strategische capaciteitsplanning. Wat doe je op welk moment en waar ligt de verbinding.
 • Leer je weerstand om te zetten in verbinding met als resultaat een borging in de structurele sturing van het proces
 • Leer je wat nodig is om je eigen MIC (Maturity Index Capaciteitsmanagement) score te verbeteren
Modules
Dag 1: de basis
 • Een introductie op integraal capaciteitsmanagement en de toepassing binnen de zorg
 • Wat is strategische patientenstroom – en capaciteitsplanning wel en niet
 • De functie van strategisch plannen en sturen in de totale aansturing van het ziekenhuis en hoe doe je dat op je eigen afdeling/in het ziekenhuis
 • Wie zijn de stakeholders van de strategische planning en wat zijn ieders rollen en verantwoordelijkheden
 • Aan welke componenten moet een strategische capaciteitscontrolcyclus voldoen
 • Hoe leg je de verbinding met Planning & Control
 • Welke beleid- en spelregels zijn randvoorwaardelijk voor strategische planning en hoe zorgt u ervoor dat deze gedragen zijn binnen uw ziekenhuis/afdeling
 • De MIC score (Maturity Index Capaciteitsmanagement) en wat is de score van jouw eigen ziekenhuis/afdeling
Dag 2: de professionalisering
 • Wat is een goede strategische capaciteitsplanning en hoe richt je deze professioneel in
 • Matchmanagement tussen de visie van het ziekenhuis en de strategische capaciteitsplanning en sturing
 • Welke informatie, prestatie indicatoren en inzichten zijn nodig om op strategisch niveau in control te zijn en wat is nodig voor een Hospital Control Center
 • Hoe stuur je bij op basis van historische data, actuele data en toekomstige data (forecasting)
 • Hoe signaleer je knelpunten en zorg je voor een juiste vertaalslag naar het tactische en operationele niveau
 • Wie is je team en hoe krijg en houdt je jouw team in beweging in een context die gaat veranderen
 • Op basis van jouw eigen MIC score komen tot een actieplan om tot concrete verbeteracties te komen
Doelgroep
De opleiding is voor:
 • is voor zorgprofessionals (hoofden kliniek, senior planner, teamleider, junior/medior capaciteitsadviseur) met een HBO werk- en denkniveau.
 • is voor zorgprofessionals met minimaal 2-3 jaar werkervaring binnen een ziekenhuis.
 • levert de deelnemers een certificaat op.
Data

Dinsdag 27 oktober
Woensdag 28 oktober

Tijd

Van 9.30 – 17.00 uur

Masterclass tactische patiëntenstroom- en capaciteitsplanning

De dynamiek van de zorg vraagt om een continue bijsturing van de schaarse beschikbare capaciteiten in het ziekenhuis. De seizoenen, de weersinvloeden, de reducties, de congressen, de vakantieplanning, ziekteverzuim, het zijn elementen die bepalen hoeveel patienten zorg gaan vragen en hoeveel zorgprofessionals beschikbaar zijn. Samen met de capaciteits- en de prestatieindicatoren komt het capaciteitsjaarplan tot stand. Hoe goed de techniek en de software momenteel ook is om de voorspelbaarheid van de zorg te vergroten, kijk naar het weer, 100% sluitend is niet realistisch. Dit vraagt om structurele monitoring en continue bijsturing van het capaciteitsjaarplan. Was de instroom conform verwachting, ziekteverzuim conform norm, de aan-en afwezigheid conform norm, vullingsgraden conform norm, de productie conform norm, variatie conform norm, warme ligduur conform verwachting, wachtlijsten conform verwachting, etc. Een hoger ziekteverzuim dan verwacht heeft direct een negatief effect op de kosten en de productie. Vullingsgraden en variatie hebben een direct effect op de productie. Door met behulp van data terug te kijken hoe het is gegaan en wat er in de toekomst gaat gebeuren, ontstaat inzicht en is het mogelijk om grip te krijgen en te houden. Het vergroot de voorspelbaarheid van de zorg en daarmee vergroot je het vermogen van het proces om te anticiperen en te flexibiliseren.

Tactische patientenstroom- en capaciteitsplanning is de link tussen het strategische niveau en het operationele niveau. Een goede tactische capaciteitsplanning is cruciaal voor een goede service en kwalitatief hoogwaardige zorg op het operationele niveau. Het zorgt ervoor dat er een match blijft bestaan tussen hetgeen wat is gepland aan inzet van zorgprofessionals om de zorgvraag te beantwoorden en draagt daarmee bij aan een gezonde balans tussen de begrote kosten en de opbrengsten van het ziekenhuis. Hetgeen wat de patient en de zorgprofessional direct ervaart. Het voorkomt onnodige dag dagelijkse adhoc sturing, het “brandjes blussen”.

In de masterclass maak je kennis met de structuur die nodig is om tactisch patientenstroom- en capaciteitsplanning neer te zetten. Wie heb je nodig, wie zijn je stakeholders, met wie zit je om tafel, wat zijnje kaders, wat is de frequentie, wanneer doe je het goed en welke informatie heb je nodig? Niet alleen lokaal voor je eigen afdeling, ook leer je hoe dat te doen in een ziekenhuisbrede context. Hoe maak je een plan, coördineer je het plan en hoe voorkom je dat beslissingen verzuild worden genomen, hoe ga je dat aansturen, begeleiden en welke rol heeft wie? Op basis van casuïstiek van binnen en buiten krijg je handvatten uitgereikt het strategische capaciteitsplan te monitoren en bij te sturen, zodat op het operationele niveau de gestelde doelen haalbaar zijn. Dit zorgt voor rust, stabiliteit en voornamelijk plezier voor patiënt en zorgprofessional.

Leerdoelen
 • Leer je hoe je de principes van capaciteitsmanagement kan gebruiken voor een goede tactische planning van de patiënten- en de personele planning
 • Leer je hoe je de voorspelbaarheid van de zorgvraag en zorgaanbod kan vergroten en welke rol variabiliteit daarin speelt.
 • Leer je wat er nodig is om een structuur voor ziekenhuisbrede tactische planning neer te zetten en welke inrichtingsprincipes daarvoor nodig zijn
 • Leer je hoe je de tactische patiëntenstroom- en capaciteitsplanning kan professionaliseren
 • Leer je welke informatie nodig is en hoe sturen op data randvoorwaardelijk is om grip, inzicht, sturing en beweging te realiseren
 • Leer je hoe je effectief een structuur van continue verbeteren inricht
 • Leer je methoden en technieken om je team/stakeholders effectief mee te nemen in de principes van capaciteitsmangement en een verandering te realiseren.
 • Leer je wat nodig is om je eigen MIC (Maturity Index Capaciteitsmanagement) score te verbeteren
Modules
Dag 1: de basis
 • Een introductie op integraal capaciteitsmanagement en de toepassing binnen de zorg
 • De functie van tactische plannen en sturen in de totale aansturing van het ziekenhuis en hoe doe je dat op je eigen afdeling/in het ziekenhuis
 • De relatie tussen de te nemen beslissingen op het tactische niveau en het belang van een planningshorizon
 • Wie zijn de stakeholders van de tactische planning en sturing, wat zijn ieders rollen en verantwoordelijkheden en hoe neem je iedereen mee
 • Welke beleid- en spelregels zijn randvoorwaardelijk voor tactische planning en hoe zorg je ervoor dat deze gedragen zijn binnen jouw ziekenhuis/afdeling
 • De MIC score (Maturity Index Capaciteitsmanagement) en wat is de score van jouw eigen ziekenhuis/afdeling
Dag 2: de professionalisering
 • Welke professionaliseringsslag is nodig voor een (hospital) planning en tactisch control center
 • Welke informatie is nodig om (bij) te sturen in relatie tot reduceren variabiliteit, goede inzet capaciteiten en verhogen service/kwaliteit
 • Wat zijn goede prestatie indicatoren en hoe stuur je bij op basis van historische data, actuele data en toekomstige data (forecasting)
 • Het effect van de variabiliteit op de tactische planning en sturing en de meerwaarde van vergroten voorspelbaarbaarheid en reduceren van voorspelbaarheid
 • De meerwaarde van early warning, decision support en scenario-analyses
 • Hoe signaleer je knelpunten en zorg je voor een structuur van continue verbeteren
 • Hoe krijg en houd je jouw team in beweging in een context die gaat veranderen
 • Op basis van uw eigen MIC score komen tot een actieplan om tot concrete verbeteracties te komen
Doelgroep
De opleiding is voor:
 • zorgprofessionals (hoofden kliniek, senior planner, teamleider, junior/medior capaciteitsadviseur) met een HBO werk- en denkniveau.
 • zorgprofessionals met minimaal 2-3 jaar werkervaring binnen een ziekenhuis.
 • en levert de deelnemers een certificaat op.
 
Datum

Maandag 16 november
Dinsdag 17 november

Tijd

Van 9.30 – 17.00 uur

Masterclass operationele patiëntenstroom- en capaciteitsplanning

Hoofden van verpleegafdelingen worden dagelijks geconfronteerd met vraagstukken rondom patiënten- en personeelsplanning. Er iedereen weet dat de operationele sturing en planning meer is dan elke dag weer adhoc op zoek moeten naar korte termijn oplossingen. Hoe komt het dan toch dat we weten dat het anders kan (en moet) en elke dag in hetzelfde patroon blijven zitten? Juist in deze tijden van personele krapte is een goede operationele patientenstroom- en capaciteitsplanning van levensbelang. Grip, inzicht en sturing zijn randvoorwaardelijk om met de beperkte capaciteit, kwalitatief goede zorg te leveren en tegelijkertijd het werkplezier van medewerkers te kunnen garanderen

In de masterclass maak je kennis met principes van capaciteitsmanagement en leer je deze toepassen in de alledaagse praktijk. Je leert de structuur die nodig is om operationele patientenstroom- en capaciteitsplanning neer te zetten. Wie heb je nodig, wat zijn je stakeholders, met wie zit je om tafel, wat zijn je kaders, wanneer doe je het goed en welke informatie heb je nodig? Niet alleen lokaal voor je eigen afdeling, ook leer je hoe dat te doen in een ziekenhuisbrede context. Hoe maak je een plan, coördineer je het plan en hoe voorkom je dat beslissingen verzuild worden genomen, hoe ga je dat aansturen, begeleiden en welke rol heeft wie? Op basis van casuïstiek van binnen en buiten krijg je handvatten uitgereikt om op het moment waar de organisatie van de zorg wordt beleefd door de patiënt een uitermate goede kwaliteit en service neer te zetten. Tot slot leer je hoe je met behulp van data vorm kan geven aan operationeel sturen door inzicht te krijgen in de actuele situatie, de verwachtte situatie en de realisatie (patient en personeel).

Leerdoelen
 • Leer je hoe je de principes van capaciteitsmanagement kan gebruiken voor een goede operationele sturing van het patientenproces en de personele inzet.
 • Leer je hoe je operationele patientenstroom- en capaciteitsplanning kan professionaliseren
 • Leer je variatie herkennen, te beoordelen en ken je methodes hoe je effecten van variabiliteit kan reduceren
 • Leer je de effecten van variatie toe te passen en te vertalen naar operationele capaciteitssturing.
 • Leer je een electieve – en acute patiëntenstroom te identificeren en te typeren, ook in relatie tot variabiliteit.
 • Leer je te werken met voorspellingen en deze te vertalen naar concrete acties
 • Leer je methoden en technieken om de bedden en de personele inzet goed te benutten.
 • Leer je wat nodig is om je eigen MIC (Maturity Index Capaciteitsmanagement) score te verbeteren
Modules
Dag 1: de basis
 • Een introductie op integraal capaciteitsmanagement en de toepassing binnen de zorg
 • De functie van operationeel sturen in de totale aansturing van het ziekenhuis en hoe doe je dat op je eigen afdeling/in het ziekenhuis
 • Het effect van variabiliteit op de prestaties van het ziekenhuis
 • Interactieve kennismaking met en toepassen van de logistieke principes
 • Wie zijn de stakeholders van de operationele sturing, wat zijn ieders rollen en verantwoordelijkheden en hoe neem je iedereen mee
 • Welke beleid- en spelregels zijn randvoorwaardelijk voor operationele sturing en hoe zorg je ervoor dat deze gedragen zijn binnen je ziekenhuis/afdeling
 • De MIC score (Maturity Index Capaciteitsmanagement) en wat is de score van je eigen ziekenhuis/afdeling
Dag 2: de professionalisering
 • Welke professionaliseringsslag is nodig voor een (hospital) operations control center
 • Welke informatie is nodig om (bij) te sturen in relatie tot reduceren variabiliteit, goede inzet capaciteiten en verhogen service/kwaliteit
 • Wat zijn goede prestatie indicatoren en hoe stuur je bij op basis van historische data, actuele data en toekomstige data (forecasting)
 • Hoe signaleer je knelpunten en zorg je voor een structuur van continue verbeteren
 • Hoe krijg je het team in de huidige dynamiek in beweging om te veranderen
 • Op basis van je eigen MIC score komen tot een actieplan om tot concrete verbeteracties te komen
Doelgroep
De opleiding is voor:
 • zorgprofessionals (hoofden kliniek, senior planner, teamleider, junior/medior capaciteitsadviseur) met een HBO werk- en denkniveau.
 • zorgprofessionals met minimaal 2-3 jaar werkervaring binnen een ziekenhuis.
 • en levert de deelnemers een certificaat op.
 
Datum

Dinsdag 15 december
Woensdag 16 december

Tijd

Van 9.30 – 17.00 uur

Belangrijke informatie

Certificaat

Deze masterclasses leveren  deelnemers een certificaat op

Locatie

Auditorium Performation, Bilthoven

Prijs

De kosten voor de masterclass reeks zijn €4950,- (excl. btw). Het volgen van een losse module kost €1995,- (excl. btw).

Inclusief

Koffie, thee en lunch

Exclusief

Hotelovernachtingen en reiskosten (er is een ophaalservice van en naar station Bilthoven)

Algemene voorwaarden

Op al onze trainingen zijn onze algemene voorwaarden training van toepassing.

Schrijf u nu in

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
https://performation.com/wp-content/uploads/2019/07/IMG_5031-BEW-72dpi.jpg
Marije Wouters Manager Academy

Graag meer informatie?

Meer weten of vragen over deze masterclasses? Neem gerust contact met mij op. Ik geef u graag meer uitleg.